Kontakt

Rzecznik prasowy: Marcin Szumski, tel.608 865 912

Prezes – Grzegorz Łazik tel: 721 124 766 
Wiceprezes – Konrad Żółtowski tel. 530686626

Sprawy bieżące (licencje, opinie oraz inne niezbędne formalności): w biurze SKS LEGION lub e-mail: biuro@skslegion.pl

Skargi na działalność klubu: Konrad Żółtowski tel. 530686626,

Skarbnik: Radosław Malinowski, tel.531030793

 

BIURO SKS LEGION (biuro będzie czynne od 22.01.2018)

ul. Czarnieckiego 27 parter – wejście pod balkonem, szary budynek z lat 70 w pobliżu przystanku autobusowego.  

Biuro czynne po wcześniejszym umówieniu terminu telefonicznie. 

E-mail : biuro@skslegion.pl

 

SKS Legion
ul. Polna 19/2
73-110 Stargard Szczeciński

KRS: 0000548678

REGON: 361028013
NIP: 854 240 752 9
Kod PKD: 9312Z (działalność klubów sportowych)

71 1750 0012 0000 0000 2853 5837, Raiffeisen Bank Polska S.A.

 

Administrator strony: admin@skslegion.pl

 

Dojazd na strzelnice

Współrzędne:

53.317435, 14.882183

https://www.google.pl/maps/place/Strzelnica+Stargardzkiego+Klubu+Strzeleckiego+%22LEGION%22/@53.3174484,14.8821532,21z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x4700b071cc2a845d:0x20a96effd94714e1!2sStrzelnica+Stargardzkiego+Klubu+Strzeleckiego+%22LEGION%22!8m2!3d53.3174343!4d14.882183!3m4!1s0x4700b071cc2a845d:0x20a96effd94714e1!8m2!3d53.3174343!4d14.882183

 

Regulamin przetwarzania danych osobowych zgodny z RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Zarządu Stargardzkiego Klubu Strzeleckiego LEGION z siedzibą w: ul. Polna 19/2, 73-110 Stargard Szczeciński; biuro@skslegion.pl

2. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c
ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz ustawy z dnia 21 maja 1999 roku
o broni i amunicji (Dz.U.2017.1839 t.j. ze zm.) w tym przepisów wykonawczych
wydanych na jej podstawie i ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o  stowarzyszeniach (Dz.U.2017.210 t.j. ze zm.) w celu związanym z członkostwem w stowarzyszeniu o charakterze strzelecko – kolekcjonerskim lub uczestnictwem w zawodach i imprezach organizowanych przez stowarzyszenie.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj. Polski Związek Strzelectwa Sportowego, Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego, lub organy administracyjne i organy państwowe związane ze strzelectwem, posiadaniem i używaniem broni palnej np. Policja itp.

4. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres Pani/Pana członkostwa w Stargardzkim Klubie Strzeleckim LEGION + okres 1 roku, oraz przez okres 5 lat, od czasu ostatniego korzystania ze strzelnicy tj. przez okres w którym przechowywana jest książka rejestru pobytu na strzelnicy.

5. Posiada Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz.U.2017.1839 t.j. ze zm.), oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach  (Dz.U.2017.210 t.j. ze zm.), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Regulamin przetwarzania danych  zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) jest integralną częścią regulaminu zawodów jako załącznik i można się z nim zapoznać podczas rejestracji oraz podczas zawodów w formie papierowej na tablicy ogłoszeń strzelnicy w Jęczydole.